Privacy

Op de nota die aan de zorgverzekeraar gestuurd wordt staat de hoofddiagnose waarvoor u behandeld bent. Dit is landelijk  afgesproken. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit middels een privacy-verklaring verhinderen. De diagnose staat dan niet op de nota. Vraag uw behandelaar om deze privacy-verklaring.

PRIVACYSTATEMENT

De Tijd, praktijk voor Psychotherapie, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71720472, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk de Tijd met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk de Tijd persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van praktijk de Tijd

2. Verwerking van persoonsgegevens
praktijk de Tijd verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking
praktijk de Tijd verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond
Praktijk de Tijd verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Praktijk de Tijd kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van praktijk de Tijd persoonsgegevens verwerken. praktijk de Tijd sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
praktijk de Tijd deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk de Tijd deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Praktijk de Tijd geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk de Tijd ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Praktijk de Tijd bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk de Tijd hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Praktijk de Tijd kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk de Tijd gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk de Tijd te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk de Tijd door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapiedetijd.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk de Tijd persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk de Tijd door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapiedetijd.nl

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).